Terminska kupoprodaja deviza

  • Opis
Terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute po unapred dogovorenom kursu na unapred definisani dan u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora, a maksimalno jednu godinu.

  • Svrha
Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

  • Prednosti proizvoda
Prednost ovog proizvoda za klijenta je u fiksiranju kursa za unapred određeni dan u budućnosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija (hedging kursnog rizika).

Unapred plaćena terminska kupoprodaja

  • Opis
Pre-paid terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute (jedna su dinari, druga je strana valuta) po dogovorenom kursu, pri kojoj je jedna valuta (RSD) isporučena istog dana kada je dogovor napravljen a druga (strana valuta) je isporučena unapred određenog dana u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora a maksimalno jednu godinu.

  • Svrha terminske kupovine i prodaje deviza
Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

  • Prednosti terminske kupoprodaje deviza
Prednost terminske kupovine i prodaje deviza za klijenta je u fiksiranju kursa (strana valuta/dinari) za unapred određeni dan u budućnosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija.