Plaćanje MasterCard kreditnom karticom na internetu

Sberbank Srbija a.d. svojim korisnicima MasterCard kartica omoguđ‡ava bezbedno, brzo i jednostavno plađ‡anje na internetu uz korišđ‡enje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™.

Šta je SecureCode?

SecureCode je PIN za plađ‡anje na internetu. To je tajna šifra koju zna samo korisnik MasterCard kreditne kartice i kojom potvrđ‘uje svoj identitet prilikom plađ‡anja na internetu. Razmena podataka o PIN-u  se obavlja na način koji onemoguđ‡ava da bilo ko drugi, uključujuđ‡i i internet trgovca na čijem sajtu se vrši plađ‡anje, sazna taj PIN.

Gde se koristi SecureCode?

SecureCode se koristi na onim internet sajtovima (internet trgovcima) koji omoguđ‡avaju plađ‡anje Mastercard karticom uz korišđ‡enje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™. Takvi sajtovi imaju logo SecureCode™  i logo MasterCard®


 

MasterCard SecureCode                      platna kartica


Kako se koristi SecureCode?

Prvo plađ‡anje MasterCard karticom na internetu

 • korisnik bira željenu robu ili uslugu i zatim bira opciju Plađ‡anje karticom
 • otvara se stranica za plađ‡anje gde se unose traženi podaci (ime i prezime, broj kartice, datum važnosti, CVC2)
 • unosom potrebnih podataka internet trgovac se povezuje sa Sberbankom
 • Sberbanka proverava da li je korisnik prijavljen za servis SecureCode i ako jeste, otvara se prozor za unos SecureCode-a (ova komunikacija se obavlja bez učešđ‡a internet trgovca):

MasterCard SecureCode

 • korisnik bira opciju Novi SecureCode
 • otvara se stranica za kreiranje SecureCode-a:

MasterCard SecureCode

 • unosom ispravnih podataka u prvo polje, korisnik pristupa kreiranju sopstvenog  SecureCode-a (odabirom opcije Pomođ‡, korisnik može dobiti informaciju kako da ispravno kreira svoj SecureCode).
 • Molimo kreirajte SecureCode: – u ovo polje korisnik unosi (kreira) samo njemu znanu šifru (SecureCode)
 • Molimo ponovo unesite SecureCode: – korisnik ponovo unosi šifru, u cilju potvrde njene vrednosti
 • odabirom opcije U redu, korisnik je kreirao svoj SecureCode i vrađ‡a se na prozor za identifikaciju:

MasterCard SecureCode

 • unosom SecureCode-a i odabirom opcije U redu, korisnik završava plađ‡anje.
 • Sberbanka vrši proveru SecureCode-a i obaveštava trgovca o rezultatima provere tj. odobrava nastavak procesa plađ‡anja ukoliko je SecureCode ispravan
 • internet trgovac zatim šalje upit prema Sberbanci sa kompletnim podacima o plađ‡anju
 • Sberbank proverava ispravnost podataka o korisniku i kartici, raspoloživo stanje na računu kartice i na osnovu toga odobrava plađ‡anje. Ceo postupak odobravanja traje samo nekoliko sekundi.

Svako sledeđ‡e internet plađ‡anje (na onim internet sajtovima koji omoguđ‡avaju plađ‡anje Mastercard karticom uz korišđ‡enje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™) korisnik verifikuje unosom svog SecureCode-a.

U cilju poveđ‡anja bezbednosti, korisniku je omoguđ‡eno da po potrebi menja svoj SecureCode. Prilikom plađ‡anja na internetu, korisnik bira opciju Zaboravili ste SecureCode, odgovara na samo njemu znano pitanje a odmah zatim kreira novi SecureCode.