Vaše mišljenje je važno

Molimo Vas da sa nama podelite svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu saradnjom sa Sberbank Srbija. Želimo da Vas što bolje upoznamo i izađemo u susret svim Vašim potrebama. Pozivamo Vas da nam se obratite ukoliko imate prigovor, pitanje, predlog ili pohvalu, kako bismo dodatno unapredili naše proizvode i kvalitet usluge.
U kojim situacijama možete da uputite prigovor?
Kontakt forma

Oblast*
Proizvod/usluga*
Razlog obraćanja*
Ime i prezime*
JMBG
E-mail*
Mobilni telefon*
Adresa
Naslov*
Opis*
Prilozi
Unesite kod sa slike:


*

Korisnik potvrđuje da je, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o bankama, upoznat sa načinom prikupljanja njegovih ličnih podataka, i da je svojim potpisom saglasan sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih, za vreme trajanja njegovog poslovnog odnosa sa bankom i čuvanjem istih (u elektronskom i fizičkom obliku) do zakonom predviđenog roka i nakon prestanka tog odnosa. Korisnik svojim potpisom potvrđuje da u skladu sa Zakonom o bankama, Banka može njegove gore navedene podatke, koji se mogu smatrati bankarskom tajnom, dostavljati, bez njegove posebne naknadne saglasnosti, članicama bankarske grupe kojoj pripada, Narodnoj banci Srbije, Forumu za prevenciju zloupotreba po kreditnim poslovima i platnim karticama, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje kredita, spoljnom revizoru banke, organima i licima kojima je po zakonu dužna da dostavlja podatke, kao i trećim licima sa kojima banka ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji i ugovore o čuvanju poslovne tajne.

Sberbank Srbija a.d. Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke Korisnika i druge podatke koje je Korisnik dostavio banci prilikom uspostavljanja poslovnog/ ugovornog odnosa i iste obrađuje u cilju uspešne realizacije poslovnog/ ugovornog odnosa, radi izvršavanja zakonskih obaveza banke i za svrhe i način neophodan u obavljanju delatnosti banke. U ovom slučaju za potrebe rešavanja prigovora koji je korisnik uputio Banci. Banka sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Korisnik ima pravo da dati pristanak opozove, a u slučaju opoziva dužan je da banci nadoknadi troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. U slučaju opoziva, sve ugovorne obaveze između Korisnika i banke dospevaju istog dana kada je opoziv dat. Korisnik ima sva zakonska prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka, kao i pravo na obaveštenje, uvid u podatke i kopiju istih.


 


Na koji način možete da uputite prigovor?
Šta se dešava nakon što podnesete prigovor?
Koji podaci i dokumentacija su Vam potrebni za podnošenje prigovora?