banka

Dečija štednja

Tekući računi dečije štednje

Sberbank Srbija a.d. za svoje najmlađe klijente nudi štedne tekuće račune dečije štednje sa stimulativnim kamatama kako na dinarske štede uloge tako i na devizne dečije štedne uloge.

Na dinarski i devizni štedni tekući račun koje u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik, obračunava se kamata na štednju po viđenju koja se pripisuje poslednejg dana u godini.

Otvaranje štednih tekućih računa za dečiju štednju je besplatno, a banka ne naplaćuje troškove održavanja štednog računa.

Kod dinarske dečije štednje i kod devizne dečije štednje novac je dostupan u svakom trenutku jer se ne radi o oročavanju sredstava. Kamata na dečiju štednju  za dinarske uloge i dečiju štednju za evro uloge pripisuje se poslednjeg dana u godini.

Pored roditelja, uplate na štedne tekuće račune za dečiju štednju mogu vršiti i drugi članovi porodice, kao i prijatelji, koji bez ograničenja mogu da vrše direktne uplate na dinarski tekući račun nalogom iz svoje banke.

Za dečiju štedju nema minimalnog iznosa oročenja depozita

Aktuelne kamatne stope za dečiju štednju NKS EKS
Dečija štednja u dinarima 6% 6,08%
Dečija štednja u evrima 2,10% 1,81%


Reprezentativni primeri za dečiju štednju i oročene depozite

NAPOMENA:

Prilikom svake uplate kamate za deviznu dečiju štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita

stednja privrednici