Garantna šema za podršku privredi


 

Sberbank Srbija je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede i time potvrdila svoje učešće u programu Garantne šeme za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID 19 definisane Uredbom*

 


PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI MOGU PODNETI ZAHTEV ZA KREDIT
 • lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u APR-u, lica klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo
 • kriterijum za klasifikaciju - finansijski izveštaji dostavljeni APR za statističke svrhe za 2019. godinu
 • lica koja poseduju uverenje Poreske uprave o plaćenim dospelim obavezama evidentiranim u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva za kredit, uključujući i subjekte koji su odložili poreske obaveze po osnovu poreskih propisa ili reprogramirali poreske dugove, a koja imaju navedenu Potvrdu

PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA NE MOGU UČESTVOVATI U PROGRAMU
 • jedinice lokalne samouprave, i pravna lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;
 • lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi NBS na dan 29. februar 2020. godine;
 • lica koja su bila u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, ili prema kojima je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka preduzela mere restrukturiranja,
 • lica nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije.

KARAKTERISTIKE KREDITA
 • Namena: finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
 • Korišćenje: ne mogu se refinansirati obaveze kod drugih banaka niti prevremeno otplatiti postojeći krediti u Sberbank, osim kredita koji u Sberbank dospevaju do 31.12.2020.
 • Krediti moraju biti odobreni do 31.12.2020.
 • Rok: do 36 meseci
 • Grejs period: 9-12 meseci
 • Maksimalni iznos po klijentu /na nivou bankarskog sektora/: 25% prihoda iz 2019. a ne više od 3 miliona evra
 • Valuta: RSD i EUR
 • Način otplate: Mesečni anuiteti
 • Kamatna stopa:
  EUR i indeksirani krediti: 3m Euribor + 3.0%
  RSD krediti: 1m Belibor + 2.0%
 • Naknada za obradu zahteva: 0.2%
  Bez naknade za prevremenu otplatu

 

 *Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2020-9)


Reprezentativni primer EUR
Iznos kredita 30.000,00 EUR
Rok otplate 36 meseci
Grejs period 12 meseci
NKS na godišnjem nivou
3% + 3M EURIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 3,68%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 31.722,83 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

-Menice: 250 RSD
-Izveštaj Kreditnog biroa: 600,00 RSD
-Naknada za obradu zahteva: 0,20%
-Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 659,00 RSD


EKS obračunat na dan 11.05.2020. godine, vrednost 3M EURIBOR-a na dan 07.05.2020. godine iznosi -0.26. Uslovi kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) i Ugovorom o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2v između Ministarstva Finansija Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Sberbank Srbija a.d. Beograd.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.