Domaći platni promet

 Siguran potez uz pravog partnera

Prednosti

Široka korespodentska mreža

Jednostavan proces

Najpovoljniji način da obavljate platni promet sa inostranstvom

 


Korespodentske banke

Za platni promet i sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je da navedete:

  • IBAN (International Bank Account Number)
  • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)


Na taj način, omogućena vam je automatska obrada platnog naloga u celoj Evropi.

Prilikom popunjavanja naloga, posebnu pažnju obratite na podatke o banci i broju računa korisnika doznake.

E-mail adresa za sve informacije u vezi sa inostranim platnim prometom: platni.promet@sberbank.rs

Valuta Korespodentna banka SWIFT / BIC Adresa
EUR
EUR Sberbanka Banka d.d. Slovenia SABRSI2x
EUR Deutsche Bank AG Frankfurt Germany 1,2 DEUTDEFF
EUR Commerzbank AG Frankfurt Germany COBADEFF
EUR DZ Bank AG Frankfurt Germany GENODEFF
EUR Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
EUR WGZ Bank EG Duesseldorf Germany GENODEDD
USD
USD Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
USD Sberbank Europe AG SABRATWW
CHF
CHF SBERBANK (SWITZERLAND)AG,ZURICH SLBZCHZZ
RUB
RUB Sberbank of Russia,Russian Federation SABRRUMM
CAD
CAD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
GBP
GBP Sberbank Europe AG SABRATWW
GBP Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM 
AUD
AUD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
SEK
SEK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
NOK
NOK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
DKK
DKK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
JPY
JPY Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X

Za placanje u rubljama neophodno je da nam klijent dostavi VO kod
Za komercijalne uplate u evrima

  1. Za komercijalne uplate u evrima
  2. Za FX i MM plaćanja u evrima
  3. Za komercijalne uplate u američkim dolarima
  4. Za FX i MM plaćanja u američkim dolarima

Međunarodni kliring u devizama

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Sberbank Srbija učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Sberbank Srbija, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućuje:

  • Brže i efikasnije
  • Obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka


Obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka

Učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: PDF dokument

Više o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: http://www.nbs.rs/internet/latinica/35/sistem/kliring_dev.html


Važna obaveštenja

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je 03.03.2013. godine došlo do promene SWIFT adrese Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, 11070 Novi Beograd:

Nova SWIFT adresa glasi SABRRSBG.

Molimo Vas da se obratite savetniku za klijente, kako biste dobili nova uputstva za prilive iz inostranstva.


Platni promet i plaćanje ka zemljama članicama Evropske unije do iznosa od 50.000,00 EUR
(Uputstvo o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 25)

Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespodentnoj banci u inostranstvu, ukoliko je nalog popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem I odgovarajućom dokumentacijom. Nalozi se korespodentskoj banci ispostavljaju sa datumom valute D+2 ili datumom koji je dogovoren.
Račun banke će u korespondentnoj banci biti zadužen sa datumom valute naznačenim u SWIFT poruci.

Korespondentna banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi sa izvršenjem primljenih naloga (cut-off time).

Nalozi koje banka primi nakon vremena predviđenog za prijem naloga, biće obrađeni narednog radnog dana na navedeni način.
Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent može izvršiti koristeći sredstva sa svog deviznog računa ili kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Banke.

Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu unapred, u skladu sa važećom Tarifom naknada za usluge platnog prometa, ne uključujući troškove banaka u inostranstvu. Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju se po prijemu zaduženja od banke korespodenta po principu pokrića stvarnih troškova.

U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize iz svoje kursne liste.
Podatke o izvršenom plaćanju, referenci plaćanja, iznosu plaćanja, iznosu provizije I ostalih troškova plaćanja, datumu valute, kao I deviznom kursu u slučaju konverzije valuta, banka dostavlja klijentu putem izvoda.

U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži, i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije. Banka je u obavezi da klijentu dostavi pisani odgovor u skladu sa rokovima propisanim zakonskom regulativom.

Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile zbog kojeg Banka nije u tehničkoj mogućnosti da izvrši dostavljeni ispravan nalog. U slučaju kašnjenja izvršenja ispravnog naloga zbog nastanka vanredne situacije, kamata ili bilo koji drugi oblik obeštećenja se ne plaća.

Platni promet i nalozi za plaćanje u zemlje van Evropske unije se izvršavaju na isti način, s tim što će račun korisnika plaćanja biti odobren u skladu sa pravilima koja važe u pojedinačnoj zemlji ili banci.