Press centar objava

Sberbank Europe ostvarila profit od 13,8 miliona evra u prvoj polovini godine kao rezultat poboljšanih operativnih prihoda i povećanja efikasnosti troškova

16.09.2016

 

Za prvih šest meseci 2016. godine Sberbank Europe ostavrila je profit nakon oporezivanja u iznosu od 13,8 miliona evra. Sberbank Europe neprekidno povec?ava svoju bazu klijenata uz istovremeno poboljšanje efikasnosti kako na strani prihoda, tako i na strani troškova. Kapital i pozicija likvidnosti su ojačani, omoguc?avajuc?i dalji rast banke u segmentima poslovanja sa stanovništvom i privredom na svim tržištima.

Sberbank Europe je počela godinu značajnim poboljšanjem strukture kapitala kao rezultat konverzije 370 miliona evra subordiniranih kredita u zajednički akcionarski kapital - nivo 1. U julu je u skladu sa revidiranim poslovnim modelom završena prodaja 99,5% udela u Sberbank Slovensko. Nakon završetka prodaje Sberbank Europe pokazala je čvrstu kapitalnu poziciju sa racijom adekvatnosti kapitala - nivo 1 od 15,8% u poređenju sa 10,7% u 2015. godini.

Uprkos izazovnom poslovnom okruženju na koje utiču niske kamatne stope i sankcije koje su još uvek na snazi, neto prihod od kamata porastao je za 21% na 148 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom kao rezultat poslovanja sa privredom u Austriji, kao i merama za optimizaciju likvidnosti na nivou grupe. Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 10% na 39 miliona evra, dok su istovremeno opšti administrativni troškovi smanjeni za 13%, sa 152 na 132 miliona evra (u poređenju sa istim periodom prošle godine), kao rezultat poboljšane efikasnosti troškova.

Sberbank Europe neprekidno radi na smanjenju portfolija nenaplativih kredita. Nivo NPL smanjen je za 12% u odnosu na 2015. godinu tako da NPL racio iznosi 10,5%. U vezi sa tim, troškovi rizika značajno su smanjeni sa 61 na 37 miliona evra u poređenju sa istim periodom prošle godine.
Ukupna aktiva Sberbank Europe na dan 30.06.2016. godine iznosi 14,242 milijardi evra (uključujuc?i Slovačku), što odgovara blagom padu od 0,7% u odnosu na 2015. godinu. Izuzimajući Slovačku, ukupna aktiva Sberbank Europe iznosi 12,504 milijardi evra u poređenju sa 12,532 milijardi evra u 2015.godini.

Sberbank Europe zabeležila je rast baze aktivnih klijenata (bez Slovačke) za 9,4% sa
604 000 klijenata na kraju 2015. godine na 661 000 klijenata u prvoj polovini 2016. godine. Povećanje je najvećim delom rezultat povećanja broja klijenata u segment poslovanja sa stanovništvom u Srbiji i Češkoj Republici.

U okviru poslovanja sa privredom Sberbank Europe ostaje fokusirana na dalje jačanje uloge banke koja povezuje Rusko i Evropsko tržište. Banka nastavlja da uslužuje svoje klijente, fizička lica u CIE i Nemačkoj nudeći proizvode i usluge koje su u skladu sa potrebama klijenata na različitim tržištima.

Ključni finansijski pokazatelji Sberbank Europe AG za prvu polovinu 2016. godine (uključujući Slovačku)*:

• Neto rezultat posle poreza: 13,8 miliona (- 65,2 miliona u odnosu na isti period 2015. godine)
• Neto prihod od kamata porastao je na 148 miliona sa 122 miliona koliko je iznosio u prvoj polovini 2015. godine
• Neto margina prihoda poboljšana je i iznosi 2,4% (2,1% u provoj polovini 2015. godine)
• Neto prihod od naknada i provizija povećan je na 38,5 miliona evra sa 34,9 miliona u istom periodu prošle godine
• Kreditno/ depozitni racio stabilan je na 111% (110,6% u istom period 2015. godine)
• Ukupni krediti klijenata: 8,446 milijardi evra (8,492 milijarde evra u 2015. godini)
• Ukupni depoziti: 7,582 milijarde evra (7,677 milijardi u 2015. godini)
• NPL racio smanjen na 10,5% u poređenju sa 11,3% u 2015. godini
• Racio pokrića nenaplativih kredita povećan je na 45% (39% u prvoj polovini 2015. godine)
• Zajednički akionarski kapital - Nivo 1 poboljšan je na 14,5% (2015. godine: 10,7%)
• Racio adekvatnosti kapitala ostao je stabilan na 17,9% (17,7% u 2015. godini)
• Opšti administrativni troškovi smanjeni su na 132 miliona evra sa 152 miliona evra u prvoj polovini 2015. godine
• Racio učešća operativnih troškova u operativnim prihodima poboljšan je na 72% (104% u 2015. godini)
• Ukupna aktiva: 14,242 milijarde evra (14,347 milijarde evra u 2015. godini)
• Zaposleni: 4 880 (5 079 u 2015. godini)
• Ekspoziture: 274 (280 u 2015. godini)

Ključni podaci bez Slovačke:

• Zajednički akcionarski kapital – Nivo 1: 15,8%
• Ukupna aktiva: 12,504 milijarde
• Zaposleni: 4 264
• Ekspoziture: 232

*podaci su dati na osnovu revidiranih Međunarodnih finansijskih računovostvenih standarda