Usluge plaćanja

 Siguran potez uz pravog partnera

Prednosti

Široka korespodentska mreža

Jednostavan proces

Najpovoljniji način da obavljate platni promet sa inostranstvom

 

Obaveštenje klijentima

Poštovani klijenti,

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu Uputstvo), a koje je objavljeno u “Službenom glasniku RS”, br. 98/2020 od 10 jula 2020 godine. Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50 u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 - Roba), i to:

-u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji ispostavljate;

-u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate.

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.
Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44) odnosno koji će biti naveden u carinskoj ispravi ukoliko carinjenje robe nije izvršeno, a zbir naplaćenih odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12a naloga za naplatu, odnosno 7a naloga za plaćanje treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112. S tim u vezi napominjemo da u jednom rasporedu priliva/nalogu za plaćanje možete unositi i više faktura za šifru osnova 112, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu, a takođe možete istim rasporedom priliva/nalogom za plaćanje obuhvatiti i naplatu/plaćanja po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potrebno da unosite brojeve faktura u gore pomenute rubrike. Pored navedenog, rasporedi priliva/nalozi za plaćanje sa šifrom osnova 112 i posebnom oznakom 1 – Avans moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva/nalog za plaćanje.

Napominjemo da ste saglasno Uputstvu odgovorni za tačnost podataka, a ujedno bismo želeli da ukažemo da se svi statistički podaci iz vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja. Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time dodatno potvrđujete da svoje poslovanje obavljate u skladu sa propisima iz oblasti deviznog poslovanja, čiju kontrolu sprovodi Narodna banka Srbije. Ispravnim unosom podataka o fakturama ili profakturama se u značajnoj meri oslobađate obaveza dokazivanja kontrolnim organima da je roba koja je plaćena i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena.
Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine, molimo da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.04.2021. bili u mogućnosti da nam dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

U slučaju da imate potrebu za nekim dodatnim pitanjem, ili imate sugestiju, koristimo priliku da Vas uputimo da nam se obratite na sledeće mail adrese: deviznoplacanje@sberbank.rs i prilivi@sberbank.rs

Tekst obaveštenja u PDF-u možete preuzeti ovde.

S poštovanjem,

Vaša Sberbank Srbija a.d.


Ino platni promet

Za platni promet i sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je da navedete:

  • IBAN (International Bank Account Number)
  • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)


Na taj način, omogućena vam je automatska obrada platnog naloga u celoj Evropi.

Prilikom popunjavanja naloga, posebnu pažnju obratite na podatke o banci i broju računa korisnika doznake.

E-mail adresa za sve informacije u vezi sa inostranim platnim prometom: platni.promet@sberbank.rs

Valuta Korespodentna banka SWIFT / BIC Adresa
EUR
EUR Sberbanka Banka d.d. Slovenia SABRSI2x
EUR Deutsche Bank AG Frankfurt Germany 1,2 DEUTDEFF
EUR Commerzbank AG Frankfurt Germany COBADEFF
EUR DZ Bank AG Frankfurt Germany GENODEFF
EUR Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
EUR WGZ Bank EG Duesseldorf Germany GENODEDD
USD
USD Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
USD Sberbank Europe AG SABRATWW
CHF
CHF SBERBANK (SWITZERLAND)AG,ZURICH SLBZCHZZ
RUB
RUB Sberbank of Russia,Russian Federation SABRRUMM
CAD
CAD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
GBP
GBP Sberbank Europe AG SABRATWW
GBP Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
AUD
AUD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
SEK
SEK Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
NOK
NOK Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
DKK
DKK Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
JPY
JPY Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X

Za placanje u rubljama neophodno je da nam klijent dostavi VO kod
Za komercijalne uplate u evrima

  • Za komercijalne uplate u evrima
  • Za FX i MM plaćanja u evrima
  • Za komercijalne uplate u američkim dolarima
  • Za FX i MM plaćanja u američkim dolarima

Međunarodni i međubankarski kliring

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Sberbank Srbija učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Sberbank Srbija, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine.

 

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućava:

  • Brže i efikasnije obavljanje transakcija
  • Bez troškova korespodentskih banaka

 

Učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: PDF dokumentViše o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: https://www.nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/platni-sistem/nbs-operator/kliring/index.html