Sberbank Online – Uputstva

Jednostavno korišćenje Sberbank Online usluga

Prednosti

Jednostavno, brzo i sigurno - digitalno bankarstvo

Uštedite i preko 3.900 dinara godišnje na plaćanju računa*

Uvid u stanje po računima i karticama dostupan 24/7

Uplata sredstava na račun kreditne kartice

Bez čekanja u redu

Lokator ekspozitura i bankomata u okviru mobilne aplikacije


Mobilna aplikacija

Uputstva za preuzimanje, aktivaciju i korišćenje mobilne aplikacije

Instalacija

Preuzmite Sberbank Online - mobilnu aplikaciju sa jednog od marketa, u zavisnosti od operativnog sistema uređaja koji koristite.

Linkovi:

Aktivacija

U najbližoj ekspozituri banke podnesite zahtev za Sberbank Online.

Putem SMSa, poslaćemo Vam aktivacione kodove čiji je period važenja 72 sata, nakon čega postaju neaktivni.

Pokrenite Sberbank Online mobilnu aplikaciju na vašem telefonu. Prikazaće vam se ekran sa dva polja za unos aktivacionih kodova. Unesite kodove koje ste dobili u SMSu.

Na sledećem ekranu možete uneti Vaše ime (opciono) i odabrati PIN kod, kojim ćete se logovati u aplikaciju i autorizovati plaćanja.

Kod zapamtite i iz bezbednosnih razloga ne zapisujte u telefon.

Plaćanje pomoću naloga

Da biste platili račun, ili uplatili novac drugom fizičkom licu na tekući račun unosom detalja plaćanja, odaberite kategoriju „Plati“, a potom opciju „Nalog za plaćanje“.

 • Korak 1

Odaberite račun sa kojeg želite da izvršite plaćanje (unapred je podešeno plaćanje sa dinarskog dela tekućeg računa).

Unesite podatke o primaocu: Račun primaoca; Ime primaoca; Adresa primaoca. Ako je račun u formatu 285-456-78, ne morate brinuti o nedostajaćim nulama ispred srednjeg dela računa. Sistem će sam ubaciti nule koje nedostaju.

Odaberite opciju „Nastavi“

 • Korak 2

Unesite iznos plaćanja.

Po potrebi, odaberite šifru plaćanja (prilikom plaćanja rauna, šifra plaćanja na računima počinje najčešće brojem „1“. Kod elektronskih plaćanja, šifre počinju brojem „.“. Na primer, šifra plaćanja koja je najčešća na računima je „189“, dok se za elektronska plaćanja tih istih računa koristi šifra „289“.

Unesite svrhu plaćanja i, ako je tako naznačeno na računi, model i poziv na broj i odaberite opciju „Nastavi“.

 • Korak 3

Proverite da li su svi podaci koje ste uneli ispravni i, ako jesu, odaberite opciju „Plati“. Ako nisu, možete se vratiti opcijom „Nazad“ na prvi i drugi korak i izmeniti podatke po potrebi.

 • Korak 4

Autorizujte plaćanje unosom PINa (isti PIN koji koristite za logovanje u mobilnu aplikaciju).

Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

Plaćanje pomoću šablona

Da biste svoje račun (ili uplate drugim fizičkim licima) vršili putem šablona, neophodno je da imate snimljen šablon. Šablon snimate nakon plaćanja računa putem naloga ili putem Scan2Pay opcije, u poslednjem koraku.

Jednom snimljen šablon možete menjati u kategoriji „Šabloni“ ili korigovati jednokratno tokom plaćanja.

Ako imate snimljen šablon, do njega dolazite odabirom ocpije „Iz šablona“, u okviru kategorije „Plati“.

Nakon odabira šablona, neophodno je da potvrdite ispravnost unetih podataka ili ih koriggujete:

 • Korak 1

Biće vam prikazan račun sa kojeg se plaća, kao i podaci o primaocu (sve ove podatke možete po potrebi promeniti pre prelaska na korak 2)

 • Korak 2

Biće vam prikazani detalji plaćanja: Iznos; Šifra plaćanja; Svrha plaćanja, Model i poziv na broj. I ove podatke po potrebi možete izmeniti pre nastavka na korak 3.

 • Korak 3

Proverite da li su svi uneti podaci ispavni i ako jesu odaberite opciju „Plati“.

 • Korak 4

Autorizujte plaćanje unosom PINa (isti PIN koji koristite za logovanje u mobilnu aplikaciju).

Plaćanje će ovim biti završeno.

Plaćanje pomoću Scan2Pay
 • Da biste jednostavno, brzo i precizno platili račun, dovoljno je da u meniju mobilne aplikacije, u kategoriji „Plati“, odaberete „2D bar kod skener“, kameru telefona usmerite ka 2D bar kodu na računu i uplatnica će biti popunjena svim neophodnim podacima.
 • Proverite detalje plaćanja kroz Korak 1 (detalji o primaocu) i Korak 2 (detalji uplate) tokom kojih po želji možete menjati unete podatke. U koraku 3 odaberite opciju „Plati“ i u poslednjem koraku autorizujte plaćenje unosom PIN koda.
 • Pogledajte video

Prenos novca sa i na Dobro Jutro račun
 • „Dobro jutro“ štednja Sberbank je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji vam pruža mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na tekući račun sledećeg jutra u 8h.
 • Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun.
 • Da biste putem Sberbank Online mobilne aplikacije vršili prenos sa i na račune „Dobro Jutro“ štednje, u segmentu „Plati“ odaberite opciju „Prenos sa/ na Dobro Jutro račun“.
 • Na sledećem ekranu, odaberite račun sa kojeg prenosite sredstva (ako uplaćujete na Dobro Jutro štednju, ovde birate tekući račun sa kojeg prenosite sredstva), potom račun na koji prenosite sredstva, unesite iznos i odaberite opciju „Nastavi“.
 • Na sledećem ekranu biće vam prikazani detalji prenosa. Prenos potvrdite opcijom „Transfer“ ili, ako želite da promenite, odaberite opciju „Nazad“.
 • Prenos autorizujete unosom PINa.

Kupoprodaja deviza
 • Kupoprodaja deviza kroz Sberbank Online moblnu aplikaciju, vrši se odabirom kategorije „Plati“; te potom opcije „Menjačnica“.
 • U koraku 1, birate da li vršite kupovinu ili prodaju (odabirom ovih opcija u meniju na vrhu ekrana).
 • Nakon što odaberete ovu opciju, unesite račun sa kojeg kupujete ili prodajete devize, račun na koji ih kupujete, unesite iznos i odaberite opciju „Nastavi“.
 • Na sledećem ekranu, biće vam prikazani detalji transakcije. Da biste obavili kupovinu ili prodaju deviza, odaberite opciju „Potvrdi“. Ako želite da izmenit detlje transakcije, odaberite opciju „Nazad“.
 • Nakon potvrde transakcije, neophodno je da je autorizujete vašim PINom.

Prenos novca na kreditnu karticu
 • Uplatu novca na vašu kreditnu karticu možete izvršiti sa glavnog ekrana aplikacije, gde su prikazani detalji vaših tekućih računa, kredita i kartica, tako što ćete pronaći segment „Račun kartica“, za karticu na koju želite da uplatite sredstva, a potom odabrati opciju „Uplati“.
 • Do ove opcije, možete doći i kroz kategoriju „Kartice“ u glavnom meniju, odabirom opcije Pregled, potom kartice na koju želite da uplatite sredstva, te na samom dnu detalja odabrane kartice odaberete opciju „Uplati“.
 • Na ekranu za uplatu možete premeniti račun sa kojeg želite da uplatite sredstva, a neophodno je da odaberete iznos za uplatu, a potom opciju „Nastavi“.
 • Biće vam prikazani detalji prenosa. Odaberite opciju „Transfer“ da biste započeli prenos, ili „Nazad“ ako želite da izmenite podatke.
 • Prenos kompletirate autorizacim prenosa, unosom vašeg PINa.

Lociranje ekspozitura i bankomata
 • Lokacije svih bankomata, kao i ekspozitura Sberbank, možete pronaći i pre i posle logovanja u aplikaciju, odabirom kategorije „Lokator ekspozitura i bankomata“ u glavnom meniju.
 • Apliakcija će automatski pronaći vašu trenutnu lokaciju i prikazati je na mapi (neophodno je da je aplikaciji omogućeno korišćenje geolokacijijskih podataka telefona).
 • Pored mape, dostzpne su još 3 pocije:
 • Lista – tabelarni prikaz po udeljenosti (od najbliže do najdalje)
 • Filter – možete odabrati prikaz bankomata i ekspozitura, ili samo jednu od ove dve kategorija
 • Moja lokacija – opcija vas vraća na mapu i pozicionira se na vašu trenutnu lokaciju

Zaboravljena lozinka
 • U slučaju da ste zaboravili Vaš PIN kod, imate dve opcije:
 • Slanje novih aktivacionih kodova iz Sberbank Online internet bankarstva, odabirom ove opcije u delu „Podešavanje“.
 • Podnošenje zahteva za nove aktivacione kodove u ekspozituri banke.
 • Aktivacione kodove dobićete na SMS, nakon čega je nsophodno da ponovo aktivirate aplikaciju i odaberete novi PIN kod.

Plaćanje računa skeniranjem QR koda

Da biste platili račun skeniranjem QR koda, neophodno je da izdavalac računa štampa QR kod po IPS standardu na računu koji plaćate. Pokrenite Sberbank mobilnu aplikaciju i odaberite opciju IPS Skeniraj (moguće i pre logovanja). Skenirajte QR kod. Kada aplikacija prepozna da je u pitanju IPS QR kod na računu, zatražiće Vam PIN kod aplikacije ako već niste ulogovani, a potom proslediti na standardni ekran za plaćanje računa, koji će biti popunjen podacima sa uplatnice. Iznos i svrhu uplate možete po potrebi promeniti, nakon čega plaćanje nastavljate kao kod standardnog plaćanja računa.


Internet bankarstvo

Aktivacija
 • U najbližoj ekspozituri banke podnesite zahtev za Sberbank Online.
 • Putem E-maila, poslaćemo Vam aktivacioni kod.
 • Posetite stranicu Sberbank Online na adresi https://online.sberbank.rs i odaberite opciju „Aktivirajte e-banking“. Prikazaće vam se ekran sa poljima za unos korisničkog imena (koje je odštampano u Ugovoru za tekući račun, u odeljku „Elektronsko bankarstvo“; kao i aktivacionog koda.
 • Odaberite opciju „Aktiviraj“, a nakon toga izaberite samo Vama poznatu lozinku. Radi bezbednosti, lozinka mora da sadrži velika i mala slova, kao i brojeve, uz minimalno 8 karaktera.
 • Korisničko ime, po želji, naknadno možete promeniti u sekciji „Podešavanja“ unutar Sberbank Online internet bankarstva.

Zaboravljena lozinka

U slučaju da ste zaboravili vašu lozinku, iz bezbednosnih razloga, neophodno je lično podnošenje zahteva za reaktivaciju naloga.


 * Proračun rađen na osnovu razlike u iznosu provizije u ekspozituri (80 dinara) i provizije za digitalne transakcije (15 dinara). Sa prosečnih pet mesečnih transakcija, minimalna godišnja ušteda je 3.900 dinara.