Stambeni kredit - specijalna ponuda za kupovinu stambenih nepokretnosti

Prednosti

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima

Maksimalan iznos kredita do 100.000 EUR

Period otplate do 360 meseci


Pregled uslova

 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR od 3.5% + 3m Euribor
 • Iznos kredita od 5.000 EUR do 100.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
 • Period otplate do 360 meseci
 • Ova vrsta stambenog kredita može biti i bez ućešća ukoliko je hipoteka za 30% vrednija od iznosa kredita
 • Obezbeđenje stambenog kredita putem administrativne zabrane, menice klijenta, hipoteke
 • Uz ovu opciju stambenog kredita nije obavezno riziko osiguranje

Reprezentativni primer

Stambeni kredit - specijalna ponuda za kupovinu stambenih nepokretnosti iz ponude Sberbank Srbija a.d.
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3.5% +3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.43%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 46.709,27 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 30.08.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2017. Vrednost 3m Euribor-a na dan 28.08.2017. iznosi -0.329%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).

Dokumenti

 • Lična karta
 • Promet po tekućem računu

 • Izveštaj kreditnog biroa

 • Kupoprodajni predugovor / ugovor (ukoliko se podnosi zahtev za stambeni kredit)

 • Predmet i predračun radova (ukoliko se podnosi zahtev za kredit za rekonstrukciju)

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija poput potvrde o ostatku duga