Stambeni kredit - specijalna ponuda za kupovinu stambenih nepokretnosti

Prednosti

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima

Maksimalan iznos kredita do 500.000 EUR

Period otplate do 360 meseci


Pregled uslova

 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR od 3.5% + 3m Euribor a u slučaju kredita sa kombinovanom kamatnom stopom od 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.5% + 3m Euribor
 • Iznos kredita od 5.000 EUR do 500.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
 • Period otplate do 360 meseci
 • Ova vrsta stambenog kredita važi uz minimum 20% učešća i LTV racio 0.8
 • Obezbeđenje stambenog kredita putem administrativne zabrane, menice klijenta, hipoteke

Reprezentativni primer - varijabilna kamatna stopa

Stambeni kredit - specijalna ponuda za kupovinu stambenih nepokretnosti iz ponude Sberbank Srbija a.d.
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3.5% +3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.34%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 46.707 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 26.12.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2018. Vrednost 3m Euribor-a na dan 22.12.2017. iznosi -0.329%.


Reprezentativni primer - kombinovana kamatna stopa

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.95% fiksno prvih 18 meseci nakon toga 3.5% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.09%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 45.256 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 26.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2018.godine. Vrednost 3m Euribora na dan 22.12.2017.godine iznosi -0.329%Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).

Dokumenti

 • Lična karta
 • Promet po tekućem računu

 • Izveštaj kreditnog biroa

 • Kupoprodajni predugovor / ugovor (ukoliko se podnosi zahtev za stambeni kredit)

 • Predmet i predračun radova (ukoliko se podnosi zahtev za kredit za rekonstrukciju)

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija poput potvrde o ostatku duga

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.