Namenski računi privrednim subjektima u privatnom sektoruSberbank kao podrška vašem poslovanju

Vlada Republike Srbije je u petak, 10.04.2020. donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid - 19. Jedna od mera predviđenih ovom Uredbom su i direktna davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, kroz uplatu bespovratnih novčanih sredstava koje će privredni subjekti koji prihvate ovaj program i ostvare pravo na bespovratna sredstva, primati u naredna tri meseca.  

Preduslov da bi privredni subjekti mogli da prime i koriste direktna davanja je otvaranje posebnog namenskog računa u Banci u kojoj u momentu stupanja Uredbe imaju otvoren tekući račun, a pravo se stiče ispunjenjem svih uslova propisanih Uredbom. U slučaju da privredni subjekt ima više tekućih računa u raznim bankama, potrebno je da najkasnije do 25.04.2020, putem elektronskih servisa Poreske uprave (popunjavanjem posebnog obrasca na portalu ePorezi), dostavi Poreskoj upravi podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren njegov namenski račun (moguće je otvaranje samo jednog namenskog računa). 

Na izvršenje platnih transakcija sa posebnog računa, primenjivaće se odredbe ranije zaključenog okvirnog ugovora kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg računa privrednog subjekta kod banke i sredstvima na posebnom računu moći će da raspolažu lica čiji su potpisi deponovani radi raspolaganja sredstvima s tog tekućeg računa, odnosno lica koja na osnovu drugog dokumenta imaju ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tekućem računu.  

Za otvaranje i vođenje ovog računa, kao i izvršenje platnih transakcija i drugih usluga, banka neće naplaćivati nikakve naknade.

Sredstva na posebnom računu izuzeta su od prinudne naplate, osim po nalogu Poreske Uprave u slučaju gubitka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti. 

Banka gasi poseban račun na osnovu obaveštenja Poreske uprave da je prestao program direktnog davanja, da nisu ispunjeni uslovi Uredbe ili da je izgubljeno pravo na direktno davanje.  

Privredni subjekt je dužan da, najkasnije do dana gašenja posebnog računa, prenese novčana sredstva koja je dobio na ime direktnih davanja sa posebnog računa na tekuće račune lica za koje su dobijena direktna davanja u skladu sa Uredbom. U suprotnom, Banka prenosi novčana sredstva s posebnog računa na poseban namenski račun Uprave za trezor sa kojeg su novčana sredstva inicijalno preneta na poseban račun privrednog subjekta u Banci. 

Detaljne informacije o primeni Uredbe i merama Vlade za podršku privredi možete pronaći na https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/odluke-vlade-republike-srbije/