Olakšice u otplati obaveza


Poštovani klijenti,

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 150/2020 i 21/2021) - Odluka, Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) obaveštava klijente, i to fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, o mogućnosti podnošenja zahteva za odobravanje olakšica u izmirivanju obaveza prema Banci (u daljem tekstu: Zahtev), u skladu s Odlukom.

1. Odluka se primenjuje:

  • na dužnika koji nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno koji može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19,
  • na dužnika koji na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u Banci,
  • ako na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje od dužnika nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci.

2. Zahtev možete podneti najkasnije 30. aprila 2021. godine, na sledeći način:

  • elektronskim putem (popunjavanjem obrasca na internet prezentaciji Banke),
  • elektronskom poštom na adresu olaksice@sberbank.rs
  • u poslovnim prostorijama Banke,
  • poštom na adresu Bulevar Mihajla Pupina 165g.
  • Banka je dužna da o zahtevu dužnika odluči u roku od 30 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije

3. Uslove za odobravanje olakšica u otplati obaveza za klijente koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno koji mogu imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19, kao i dokumentaciju koju je potrebno podneti uz Zahtev – pogledajte u nastavku:

Uslovi za klijente - fizička lica

Klijenti – fizička lica imaju pravo na primenu olakšica zbog toga što nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno jer imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19, ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

1. dužnik je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u iznosu od najmanje 1.000 RSD po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu). Za dobijanje olakšice na osnovu ovog uslova nije potrebno dostavljati dokumentaciju, već dostaviti popunjen Zahtev na obrascu.


2. dužnik na dan podnošenja Zahteva ima status nezaposlenog lica. Uz Zahtev je potrebno dostaviti uverenje o nezaposlenosti izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili izvod iz PIO fonda koji dokazuje da klijent ne prima zaradu – dokumenta ne starija od mesec dana;


3. dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa (na dan objavljivanja ovog obaveštenja je 59.698 RSD).
Uz Zahtev je potrebno dostaviti overenu  administrativnu zabranu ili potvrdu poslodavca ili potvrdu PIO fonda o mesečnim prihodima u poslednja tri meseca ili poslednji penzioni ček; 


4. stepen kreditne zaduženosti dužnika prelazi 40%, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara. Uz Zahtev je potrebno dostaviti overenu  administrativnu zabranu  ili potvrdu poslodavca ili potvrdu PIO fonda o mesečnim prihodima u poslednja tri meseca;


5. klijentu može biti odobrena olakšica i ako Banka oceni da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci, a na osnovu obrazloženog Zahteva dužnika. Banka zadržava pravo da, po potrebi, od dužnika zahteva dodatnu dokumentacije radi ocene ispunjenosti uslova za donošenje odluke o odobrenju olakšica u otplati obaveza. Popunjeni Zahtev sa propratnom dokumentacijom iz tač. 2, 3, 4. i 5. poslati na e-mail olaksice@sberbank.rs

Uslovi za klijente - poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva

Klijent – poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo ima pravo na primenu olakšica zbog toga što nije u u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno jer ima poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19, ako ispunjava jedan od sledećih uslova:

1. dužnik je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu. Za klijente koji su poljoprivrednici ili preduzetnici materijalno značajni iznos je najmanje 1.000 RSD, a za dužnike koji su pravna lica iznos veći od 1% potraživanja Banke po proizvodu, ali ne manji od 10.000 RSD. Za dobijanje olakšice na osnovu ovog uslova nije potrebno dostavljati dokumentaciju, već dostaviti popunjen Zahtev na obrascu.


 2.  dužnik u periodu do dana podnošenja Zahteva, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa
od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini.
Uz Zahtev je potrebno dostaviti bruto bilanse/zaključni list za mesec septembar ili oktobar 2020. godine i za isti period 2019. godine ili PDV prijave za preduzetnike;


 3. došlo je do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19.
Uz Zahtev je potrebno dostaviti potvrdu Agencije za privredne registre o registrovanom prekidu obavljanja delatnosti za preduzetnika, a za privredna društva potvrdu o izjavi zakonskog zastupnika društva dostavljenoj Agenciji za privredne registre o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu;


 4. klijentu može biti odobrena olakšica i ako Banka oceni da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci, a na osnovu obrazloženog zahteva dužnika (bruto bilanse/zaključni list za mesec septembar ili oktobar 2020. godine i za isti isti period 2019. godine ili PDV prijave za preduzetnike, kartice kupaca i dobavljača koje prate bruto bilans, kao i ostala dokumentacija koja obrazlaže zahtev). Banka zadržava pravo da, po potrebi, od dužnika zahteva dodatnu dokumentaciju radi ocene ispunjenosti uslova za donošenje odluke o odobrenju olakšica u otplati obaveza.

Popunjeni Zahtev sa propratnom dokumentacijom iz tač. 2, 3. i 4. poslati na email olaksice@sberbank.rs

4. U skladu s Odlukom, olakšice su refinansiranje kredita i reprogram kredita.

Reprogram kredita podrazumeva promenu uslova kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci.

Refinansiranje kredita podrazumeva odobravanje novog kredita dužniku radi izmirenja svih postojećih obaveza koje taj dužnik ima prema Banci po osnovu kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u trajanju od šest meseci.

Ovim olakšicama se klijentu omogućava grejs period u trajanju od šest meseci u toku kojeg Banka ne naplaćuje obaveze, odnosno potraživanja po osnovu glavnice. U toku grejs perioda obračunava se ugovorena kamata, a iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita, neće biti veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice.

Klijent ima pravo da u zahtevu izabere da li će kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćati u toku trajanja tog perioda ili po njegovom prestanku, kada mu se kamata pripisuje dugu, a raspoređuje se ravnomerno na rok otplate.

5. Olakšice se mogu primeniti na obaveze po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu). Nakon realizacije zahteva za olakšicu po kreditnoj kartici i dozvoljenom prekoračenju, postojeća kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje se gase.

Klijent može olakšice da koristi za jedan ili više kreditnih proizvoda koje ima kod Banke.

Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

 

6. Reprezentativni primer iznosa obaveza po osnovu konkretnog kreditnog proizvoda pre i nakon primene olakšica, a koji sadrži sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima se olakšice primenjuju i moguće načine otplate obaveza koje se obračunavaju u grejs periodu (u toku grejs perioda ili po prestanku tog perioda).

7. Banka ne može od klijenta da naplati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti propisanih Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

 

 


Reprezentativni primer: fizička lica

Radi lakšeg razumevanja na ovom linku možete pogledati reprezentativni primer za kredit/kreditni proizvod/drugi proizvod – pre i nakon primene olakšica.


Reprezentativni primer: pravna lica

Radi lakšeg razumevanja na ovom linku možete pogledati reprezentativni primer za kredit/kreditni proizvod/drugi proizvod – pre i nakon primene olakšica.