Vikend kuća na Zlatiboru

Top ponude


Aukcijska prodaja poslovnog prostora u zgradi na Novom Beogradu

Površina: 3694 m²

56.813.652,00 RSD


Vikend kuća na Zlatiboru

Površina: 125 m²

180.000 EUR


 • Adresa: Vojvođanska br. 20, Zlatibor
 • Površina: 125 m²
 • Način prodaje: Vansudska prodaja - aukcija
 • ID: R 12
 • Cena: 180.000 EUR
 • Počinje za: 26d 22h
Opis

Na osnovu rešenja Službe za katastar nepokretnosti Čajetina od 03.02.2017.godine br. 952-02-13-6/2017 , a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci („Sl. glasnik RS“ , br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – odluka US i 83/2015) Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165G (ranije Volksbank ad Beograd)

OGLAŠAVA TREĆU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI:

Vikend kuća spratnosti Su+Pr+Pk, koja se u stvarnosti sastoji od 6 apartmana – ukupne površine 125 m2 , br. zgr. 1 na k.p. 4546/8 KO Čajetina, u ul. Vojvođanska br. 20 na Zlatiboru.


U stvarnosti se objekat sastoji od 6 stambenih jedinica, ukupne površine 307,63 m2, kao i zajedničkog hodnika, komunikacije i predulaza, u površini od 9,56 m², a koji su prikazani u planu posebnih delova objekta, koji je sastavni deo rešenja o ozakonjenju pravosnažno donetom 06.12.2018. godine, od strane Opštine Čajetina – odsek za urbanizam i prostorno planiranje.

Lokacija i okruženje:

Nepokretnost se nalazi u užem širem centru Zlatibora (prva zona). Pristup objektu je preko glavne magistrale kada se na kružnom toku skrene desno, te se umesto ulaska u centat putem pravo produži do objekta. Udaljenost od samog centra iznosi oko 700 m. U kraju je rešena sva infrastruktura. Pristup parceli je sa asfaltiranog puta.


2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165G.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165G, na tel. +381 11 2257 401, +381 64 83 53 033, i +381 21 3000 801, ili putem e mail-a : workout@sberbank.rs

4. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 180.000,00 EUR (slovima:stoosamdesethiljada eura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 16.07.2018. godine u 12:00 h u prostorijama Sberbank Srbija a.d. Beograd u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165G, mezanin.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od EUR 18.000,00 (slovima: osamnaesthiljada eura) po srednjem kursu NBS na dan uplate, i to na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija ad Beograd, br. 285-1501100000256-97, poziv na broj 4370054 + matični broj uplatioca.

6.1. Rok za uplatu depozita je 13.07.2018. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 EUR (slovima: petstotina eura).

6.6. Razledanje imovine će se obaviti 10.07.2018. godine u 12:00 časova na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava kod javnog beležnika najkasnije u roku od petnaest dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.

Kontakt:
Za više informacija o ovoj ponudi kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909 ili na email workout@sberbank.rs

Infrastruktura
 • Vodovod
 • Kanalizacija
 • Elektro distributivna mreza
 • Fiksna telefonska mreža
 • Grejanje etažno

Pošaljite upit

Obaveštavamo Vas da smo primili Vaš upit.

Mapa