OBAVEŠTENJE O PRESTANKU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA - MORATORIJUMU

(Obaveštenje o prestanku moratorijuma)


OBAVEŠTENJE

Poštovani,


U vezi sa prestankom zastoja u otplati obaveza (moratorijumu) obaveštavamo vas o sledećem:


Za klijente kod kojih je zastoj u otplati obaveza (moratorijum) počeo da teče nakon isteka važenja ponude Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) – 30. mart 2020. godine, moratorijum ističe zaključno sa danom 29. juna 2020. godine.


Za klijente koji su zahtevali moratorijum pre isteka važenja ponude Banke, moratorijum se primenjuje od datuma podnošenja tog zahteva i ističe nakon 90 dana od tog datuma. Na primer, ako je zahtev podnet dana 20. marta 2020. godine, moratorijum ističe zaključno sa danom 19. juna 2020. godine.


Po isteku moratorijuma, klijenti su dužni da nastave da izmiruju svoje obaveze prema Banci, u skladu sa novim planom otplate koji će Banka blagovremeno dostaviti. Novi plan otplate će sadržati stanje duga nakon prestanka moratorijuma, prikaz anuiteta, uz navođenje tačnog iznosa glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda, rok dospeća i efektivnu kamatnu stopu.


Za sve dodatne informacije možete pozvati Kontakt centar Banke na telefon 19909*.

 

Srdačno,

Vaša Sberbank